"Плекаймо рідну мову"

(до дня української писемності та мови)

/Files/images/vrtualna_vmstavka_nkoli_ukran_ne_zabuti/281063_1.jpg

Ділова українська мова: навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; за заг. ред. О.Д. Горбул. – 6-те вид., випр. – К.: Т-во «Знання», 2007. – 222 с.

/Files/images/vrtualna_vmstavka_nkoli_ukran_ne_zabuti/_title.jpg Мова – суспільне явище, що виникає, розвивається. Живе й функціонує в суспільстві, оскільки є засобом спілкування людей. Мова – це витвір історії суспільства. Форми існування мови – мовлення, різноманітне використання мови людьми в усіх сферах громадського та особистого життя. Ставлення до рідної мови – свідчення національної свідомості. Соціальна функція ділового мовлення ( писемного й усного) дуже важлива : ділове мовлення обслуговує суспільні відносини людей, служить для взаємозв’язків у галузі політичних, економічних, соціальних і культурних відносин. У посібнику розкриваються основні вимоги до ділових паперів, наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила їх оформлення, завдання для самоконтролю. Посібник має на меті допомогти всім, кому доводиться мати справу із листуванням чи веденням документації, грамотно й оперативно на сучасному рівні складати будь-які документи і відчувати себе впевнено і професійно у сфері діловодства. Теоретичний матеріал вдало поєднується з практичними рекомендаціями щодо оформлення документів. Посібник устаткований російсько-українським словником та тлумачним словником найбільш уживаних термінів.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, ділових людей. керівників установ і організацій, державних службовців.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С.В. Шевчук. – 6-те вид., випр. і допов. – К. : Алерта, 2008. – 301 с.

/Files/images/vrtualna_vmstavka_nkoli_ukran_ne_zabuti/1d36d23b156ead252433d4ce2c21c387_lnnnnnnnnnnnn.jpg Офіційне спілкування ( між установами, окремою особою та установою, між посадовими особами; ділові взаємини на виробництві тощо) здійснюється українською мовою – державною мовою українського народу. Основне завдання українського ділового мовлення – виховання навичок літературного спілкування, пропаганда та засвоєння літературних норм у слововживанні , граматичному оформленні мови, у вимові та наголошуванні, неприйняття спотвореної мови або суржику. Пропонований посібник з українського ділового мовлення – теоретично-практичний . Містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. У ньому наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов’язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття навичок складання ділових паперів, так і закріплення знань з мови. Засвоїти сучасну словникову граматичну чи мовну норму допоможуть рубрики : «Як правильно?», «Запам’ятайте відповідники стійких виразів», « Запам’ятайте значення термінв». Наприкінці посібника вміщено «Російсько-український словник ділового мовлення», в якому подано слова словосполучення, звороти, складні для перекладу і такі, в яких припускаються найбільш помилок.

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, може бути корисним для викладачів, працівників організацій та установ.

Шевчук С.В. Українське професійне мовлення: навч. посіб. / С.В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 248 с.

/Files/images/vidatn_zemlyaki/index.jpg Мова професійного спілкування (професійна мова) – це функціональний різновид української літературної мови, яким послуговуються представники певної галузі виробництва, професії, роду занять. Фахова мова – це сукупність усіх мовних засобів , якими послуговуються у професійно обмеженій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють у цій сфері. У запропонованому навчальному посібнику розглянуто основні аспекти професійної комунікації та її складової – наукової. Висвітлено поняття нормативності спілкування, зосереджено увагу на важливості вибору тих або інших мовних одиниць у мовленні. Після теоретичного матеріалу подано комунікативний практикум, що містить завдання з позначеннями «Мозковий штурм», «Професійна комунікативна гра», «Мовний проект», «Мовне професійне порт фоліо», «Позбуваймося мовних динозаврів», «Скарби фразеології», «Правописний практикум».

Рекомендоване студентам, викладачам вищих навчальних закладів, а також усім, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.

.

Мацько Л.І. Культура української фахової мови [Текст]: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. - К.: ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.

/Files/images/vidatn_zemlyaki/1202224722378.jpg Навчальний посібник створенно відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій.

.

.

.

.

.

.

Кацавець Р. Ділова: мова: сучасний вимір: підручник / Р. Кацавець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

/Files/images/vrtualna_vmstavka_nkoli_ukran_ne_zabuti/img688_42.jpg Плин часу вносить зміни у сучасне життя народу, його трудову діяльність, а відтак у ділову мову. З’являються нові терміни; добираються гарні власне українські слова, утворюється вільні й фразеологічні (стійкі) словосполучення. У виступах мовців частіше вживаються крилаті вислови, професійні вирази, літературні цитати. Це підносить інтелектуальний і духовний рівень людей. Мова розвивається, дихає новизною, набуває певних стилістичних відтінків. – впевнено постає в сучасному українському вимірі. Підручник «Ділова мова: сучасний вимір» містить матеріал з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Кожен момент життя і професійної діяльності обумовлюється думкою і її носієм – мовою. Підручник складається з чотирьох розділів і додатків. Він навчить бездоганного використання мови у різних сферах суспільного життя, передусім: виражати думку у грамотній словесній формі, говорити суттєво і ефективно впливати на свідомість людей. Також допоможе оволодіти тонкощами українського правопису; зорієнтує як правильно вживати терміни, синонімічні засоби, усталені конструкції та складати ділові папери.


Видання розраховане для студентів вищих навчальних закладів та працівників місцевого самоврядування. Також стане у нагоді всім, хто хоче добре знати сучасну українську ділову мову.

Україна в словах: мовокраїнознав. словник-довідник: навч. посіб. / упоряд. і кер. авт. кол. Н.Данилюк. – К. : ВЦ «Просвіта», 2004. – 704 с.

/Files/images/vidatn_zemlyaki/image889.jpg Перед вами перший в українській лексикографії мовокраїнознавчий тематичний словник-довідник. Видання підготовлено викладачами Волинського державного університету імені Лесі Українки. Працівники лабораторії народознавчої лексики університету понад 10 років працювали над цим словником. Основна увага приділялася назвам, які відображають традиційну українську культуру. Тому до довідника потрапило багато застарілих слів, історизмів, етнографізмів, поширених у підручниках посібниках, художній літературі, усній народній творчості, публіцистиці, науково-популярних народознавчих працях. Основним фактором при вирішенні занесення того чи іншого слова до довідника була його культурологічна значимість. У довідник подано лише іменники та деякі словосполучення, що позначають єдине поняття і які, в першу чергу, є носіями національно-культурної спадщини. Лексикографічна праця укладена за тематичним принципом. Усі заголовні слова згруповані в 12 тематичних розділів. Для зручності користування в кожному з тематичних розділів назви розташовані за абеткою. У кінці роботи всі ключові слова виведено в алфавітному порядку, біля них стоять цифри, які вказують на сторінку в тексті. У словникових статтях подаються заголовні іменники, їх граматична характеристика, прямі та переносні значення, приклади використання в контекстах, українознавчі відомості, типові означення, порівняння, фразеологізми, загадки, прислів’я, приказки, народні прикмети.

Словник-довідник буде корисним всім, хто вивчає українську мову і прагне глибше пізнати культуру українського народу.

Мацько Л.І., О. М. Сидоренко, О. М. Мацько: підручн. / за ред. Л. І. Мацько. — К.: Вища шк., 2003. — 462 с.

/Files/images/vidatn_zemlyaki/0155138.jpg Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення й формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Подано визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів.

Вміщено також словник лінгвістичних термінів. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

.

.

.

.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.